UMOWA o wolnym handlu miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem - dokumentowanie pochodzenia

N E W S L E T T E R - Krajowej Administracji Skarbowej
Nr Z/84/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Umowa o partnerstwie gospodarczym miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (UE-UK) nie została jeszcze oficjalnie opublikowana, ale jej uzgodniony tekst jest już dostępny na stronie
podatki.gov.pl https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

W Umowie przewidziano, że wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe przywożonych produktów może opierać się na:

  • sporządzonym przez eksportera pojedynczym oświadczeniu o pochodzeniu (kod dokumentu U116) lub oświadczeniu o pochodzeniu dla wielokrotnych przesyłek identycznych produktów (kod dokumentu U118) wskazującym, że produkt jest pochodzący, lub
  • na wiedzy importera (kod dokumentu U117), że produkt jest pochodzący.
    Preferencyjne traktowanie może być więc przyznane tylko produktom „pochodzącym” w rozumieniu Umowy UE-UK.
    Treść oświadczenia o pochodzeniu jest ściśle określona, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Orig-4 do Umowy. Jakkolwiek dopuszczalne jest korzystanie z różnych wersji językowych oświadczenia to dla uniknięcia wątpliwości co do zgodności sporządzonego oświadczenia ze wzorem zalecane jest wykorzystywanie przez polskich
    eksporterów wersji w języku angielskim. Elementem oświadczenia jest wskazanie numeru eksportera (ang. „Exporter Reference Number”). W przypadku eksporterów unijnych będzie to numer zarejestrowanego eksportera, czyli numer REX. Podanie w oświadczeniu numeru REX będzie obowiązkowe w przypadku przesyłek zawierających produkty pochodzące w rozumieniu umowy UE-UK, których wartość
    przekracza próg 6000 euro. Jeżeli wartość wywożonych produktów nie przekracza tego progu, oświadczenie może być sporządzone przez każdego eksportera, a w tym eksportera niezarejestrowanego w bazie REX (w takim przypadku miejsce na podanie numeru REX nie będzie wypełnione).

Unijni eksporterzy, którzy zamierzają wywozić produkty do Zjednoczonego Królestwa na warunkach preferencyjnych powinni się więc zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.

W Polsce rejestracja prowadzona jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja. Wytyczne dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w REX, można znaleźć na stronie: System zarejestrowanych eksporterów (REX) (podatki.gov.pl)


Wnioskowanie o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie tzw. „wiedzy importera” jest możliwe jeżeli importer dysponuje niezbędną szczegółową wiedzą o pochodzeniu produktu i spełnianiu przez niego wymogów Umowy UE-UK. Wiedza ta musi być oparta na informacjach w formie dokumentów i innych dowodów udostępnionych importerowi przez eksportera lub wytwórcę produktu, które są w posiadaniu importera już w momencie składania zgłoszenia celnego. W oparciu o nie importer musi być w stanie udowodnić, że odpowiednia reguła pochodzenia została spełniona i produkt może być uważany za pochodzący w rozumieniu Umowy UE-UK. Jeżeli importer nie będzie w stanie tego wykazać, organ celny odmówi
przyznania preferencyjnego traktowania taryfowego.
Eksporterzy brytyjscy będą sporządzać swoje oświadczenia według tego samego wzoru co eksporterzy unijni, ale zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie brytyjskiej administracji celnej jako numer referencyjny będzie wykorzystywany numer EORI eksportera.

Żródło informacji www.e-clo.pl

Udostępnij

MMPJ

Agencja celna MMPJ Sp. Z O.O. jako wiądący dostawca usług obsługi i doradztwa w zakresie prawa celnego i podatkowego przeprowadzi Cie przez cały proces odprawy celnej po Brexicie. Powierz swoje procesy logistyczne doświadczonemu zespołowi agentów celnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla firm oraz klientów indywidualnych.

MMPJ

Agencja celna MMPJ Sp. Z O.O. jako wiądący dostawca usług obsługi i doradztwa w zakresie prawa celnego i podatkowego przeprowadzi Cie przez cały proces odprawy celnej po Brexicie. Powierz swoje procesy logistyczne doświadczonemu zespołowi agentów celnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla firm oraz klientów indywidualnych.
MMPJ Agencja Celna ©2020 all rights reserved
powered by getknow